zkratky a literatura

důvodová zpráva k návrhu ZZVZ Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, VII. volební období. Tisk č. 637/0. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek. Důvodová zpráva ze dne 5. října 2015. (psp.cz)

Komentář AČ HERMAN, P.; FIDLER, V. a kol. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 589 s. ISBN 9788073805951.

Komentář ANAG KRUTÁK, T., KRUTÁKOVÁ, L., GERYCH, J. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 2016. Olomouc: ANAG, 2016. 944 s. ISBN 9788075540409.

Komentář WK PODEŠVA, V., SOMMER, L., VOTRUBEC, J., FLAŠKÁR, M., HARNACH, J., MĚKOTA, J., JANOUŠEK, M. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 1108 s. ISBN 9788075521926.

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj (web)

směrnice 2014/24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES Text s významem pro EHP (eur-lex.europa.eu)

transparentní novela ZVZ zákon č. 55/2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zakonyprolidi.cz)

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (web)

ZRS zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, není-li uvedeno jinak (zakonyprolidi.cz)

ZVZ zákon č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, není-li uvedeno jinak (zakonyprolidi.cz)

ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není-li uvedeno jinak (zakonyprolidi.cz)